Specjalne potrzeby edukacyjne

Prowadzimy edukację i terapię dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu. Pracujemy w oparciu o metodę Stosowanej Analizy Zachowania oraz metody wspierające, m.in.: Metodę Dobrego Startu, Program Knillów,elementy systemów komunikacji, edukację przez ruch, plany aktywności i piktogramy. Rozwijamy umiejętności komunikacyjne także za pomocą Metody Krakowskiej. Sposób pracy dobieramy indywidualnie do potrzeb dziecka. Zatrudniamy pedagogów specjalnych, logopedę i psychologa. Nasza praca jest regularnie superwizowana.

Pracujemy z dziećmi z autyzmem od 2008 r. Cały czas udoskonalamy metody naszej pracy szukając najefektywniejszych form wspomagania ich rozwoju.

DOBRE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU

BAJKOWA KRAINA 

W Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowa Kraina” w Tulcach koło Poznania wdrożono innowację programową „Razem w zabawie i nauce- program wychowania przedszkolnego i metodyka pracy dla dzieci z autyzmem”. Innowacja ta powstała z myślą o dzieciach z autyzmem, które podobnie jak inne dziecipodlegają realizacji podstawy programowej. Brak  programów wychowania przedszkolnego przeznaczonych do pracy z tymi dziećmi, w tym treści i wskazań metodycznych, utrudnia wyznaczanie celów i ich realizację. Opracowany i wdrożony program uwzględnia całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jest oparty na treściach programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” J.Pytlarczyk. Podstawą metodycznej pracy nauczycieli jest metoda stosowanej analizy zachowania, uzupełniana innymi metodami terapeutycznymi oraz metodami wychowania przedszkolnego. Program stał się punktem wyjścia do opracowania indywidualnych programów edukacyjno-teraputycznych oraz do planowania miesięcznego nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem. Treści są dobierane odpowiednio do aktualnego poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości.

Nad sposobem realizacji programu czuwa dyrektor oraz superwizor – pedagog specjalista zajmujący się dziećmi z autyzmem.

Realizatorami programu są nauczyciele – pedagodzy specjalni, psycholog i logopeda – podczas indywidualnych i grupowych zajęć. Organizacja pracy jako innowacja organizacyjna ”Edukacja włączająca z dobrym przewodnikiem -“ innowacyjne wsparcie procesu edukacyjno - terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” została zarejestrowana przez KO w Poznaniu pod numerem 5361.2.71.2012.

Innowacja polega na zmianie organizacyjnej pracy przedszkola. Przedszkole zatrudnia tylu nauczycieli – pedagogów specjalnych, aby każde przyjęte dziecko z autyzmem miało swojego indywidualnego terapeutę a ponadto pomoc logopedyczną i psychologiczną. Organizacja pracy z ww. dziećmi przewiduje każdego dnia:

-      indywidualne zajęcia rewalidacyjne „jeden na jeden” ze swoim pedagogiem specjalnym

-      indywidualne zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, inne ze względu na indywidualne potrzeby.

-      udział dzieci w asyście pedagoga specjalnego na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego (aktywność dziecka w miarę jego indywidualnych możliwości)

-      zajęcia rewalidacyjne w parach lub w małych zespołach (dzieci niepełnosprawne ze swoimi pedagogami)

-      wyjścia na spacer, obserwacje przyrodnicze zgodnie z ramowym rozkładem dnia w integracji z grupą przedszkolną w asyście pedagoga specjalnego

-      udział w zabawach dowolnych w integracji z grupą przedszkolną w asyście pedagoga specjalnego

Nowatorskie rozwiązanie programowe zostało zarejestrowanie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu  w zakładce DOBRE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE.

Przeczytaj arykuł: Nadzieja ma kolor niebieski

 

 

Ostatnio dodana galeria