Nasze programy

Przedszkole „Bajkowa Kraina” realizuje cele i zadania dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jesteśmy zatroskani o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój oraz dobre samopoczucie każdego dziecka powierzonego naszej opiece. Przedszkolaki uczą się tu przez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci w ich wieku. Korzystamy ze sprawdzonych programów wychowania przedszkolnego.

Materiały dydaktyczne i pomoce które posiadamy pozwalają nam w pełni realizować zamierzone cele i zadania. To co robimy jest naszą pasją dzięki temu wciąż się rozwijamy i staramy się coraz lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci i ich Rodziców.
Zależy nam na bardzo dobrym przygotowaniu każdego przedszkolaka do przyszłych obowiązków i zadań szkolnych.

Stwarzamy warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego Państwa dzieci, a przede wszystkim staramy się, by ich dzieciństwo było pełne uśmiechu i radości.

Nasze placówka realizuje program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk, który jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN z 17.06.2016 r.

W programie „W kręgu zabawy” autorka podzieliła materiał edukacyjny na trzy poziomy, odnosząc się do możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym. Kolejne poziomy wyznaczają stopień trudności. Taki układ spiralny odpowiada specyfice rozwoju dziecka, które potrzebuje niejednokrotnie powrotu do treści wcześniej poznawanych. Nauczyciel poznając dzieci, wybiera treści dostosowując je do ich możliwości rozwojowych

Realizacja treści z I, II i III poziomu jest gwarancją nabycia umiejętności i wiadomości przewidzianych dla dziecka kończącego przedszkole i rozpoczynającego edukację w szkole podstawowej.

Cenną propozycją w  ww. programie jest opracowanie poziomu rozszerzającego treści podstawy programowej, to kierunek dla dalszego rozwijania uzdolnień i możliwości indywidualnych każdego dziecka. Nauczyciel, który zaobserwuje wyższe możliwości dziecka, jego zainteresowania i zdolności ma  możliwość skorzystania z treści poziomu wykraczającego poza podstawę programową. Program umożliwia indywidualizację pracy podczas zajęć edukacyjnych.

 

W załączniku znajduje się pełny zestaw programów realizowanych w naszym przedszkolu

 

Ostatnio dodana galeria