Nasze przedszkole

„Tam gdzie nie ma dzieci, brakuje NIEBA”

Opis naszego przedszkola

Nasze przedszkole istnieje od września 2005 r. Jesteśmy placówką niepubliczną, której oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3-6 lat.
„Bajkowa Kraina” składa się z czterech oddziałów. W każdym z oddziałów odbywają się zajęcia dla jednej z czterech grup naszych dzieci. Sale są jasne i przytulne, a ich wyposażenie - dostosowane do wieku i potrzeb małych dzieci.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7-17. W czasie całodniowego pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują cztery posiłki w przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni: śniadanie, I danie obiadowe, II danie obiadowe i podwieczorek, które podawane są dzieciom co dwie godziny od 8.30.

Mamy piękny plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci przedszkolnych. Jest tu przyjemnie, ponieważ nawet w upalne dni można się tu bawić i odpoczywać w cieniu drzewa.
Przy przedszkolu działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zatrudniamy tylko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym również psychologa, neurologopedę, pedagogów specjalnych.

Cały czas rozwijamy nasza ofertę edukacyjną dbając o jej jakość. Nasze przedszkole wprowadza innowacje pedagogiczne oraz zostało leureatem nagrody "Zielona Flaga". Otrzymaliśmy także najwyższą ocenę dotyczącą ewaluacji naszej pracy (Ewaluacja przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty). 

 

Program

Przedszkole „Bajkowa Kraina” realizuje cele i zadania dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jesteśmy zatroskani o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój oraz dobre samopoczucie każdego dziecka powierzonego naszej opiece. Przedszkolaki uczą się tu przez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci w ich wieku. Korzystamy ze sprawdzonych programów wychowania przedszkolnego. 

Materiały dydaktyczne i pomoce które posiadamy pozwalają nam w pełni realizować zamierzone cele i zadania. To co robimy jest naszą pasją dzięki temu wciąż się rozwijamy i staramy się coraz lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci i ich Rodziców.
Zależy nam na bardzo dobrym przygotowaniu każdego przedszkolaka do przyszłych obowiązków i zadań szkolnych.

Stwarzamy warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego Państwa dzieci, a przede wszystkim staramy się, by ich dzieciństwo było pełne uśmiechu i radości.

Nasze placówka realizuje program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk, który jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN z 17.06.2016 r.

W programie „W kręgu zabawy” autorka podzieliła materiał edukacyjny na trzy poziomy, odnosząc się do możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym. Kolejne poziomy wyznaczają stopień trudności. Taki układ spiralny odpowiada specyfice rozwoju dziecka, które potrzebuje niejednokrotnie powrotu do treści wcześniej poznawanych. Nauczyciel poznając dzieci, wybiera treści dostosowując je do ich możliwości rozwojowych

Realizacja treści z I, II i III poziomu jest gwarancją nabycia umiejętności i wiadomości przewidzianych dla dziecka kończącego przedszkole i rozpoczynającego edukację w szkole podstawowej.

Cenną propozycją w  ww. programie jest opracowanie poziomu rozszerzającego treści podstawy programowej, to kierunek dla dalszego rozwijania uzdolnień i możliwości indywidualnych każdego dziecka. Nauczyciel, który zaobserwuje wyższe możliwości dziecka, jego zainteresowania i zdolności ma  możliwość skorzystania z treści poziomu wykraczającego poza podstawę programową. Program umożliwia indywidualizację pracy podczas zajęć edukacyjnych.

 

Edukacja włączająca

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej. Zapewniamy wszystkim dzieciom – niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, zdolności i ograniczeń, uwzględniając indywidualne potrzeby – opiekę, wychowanie i edukację  we współpracy z rodzicami i specjalistami, którzy są niezbędni dla realizacji potrzeb dziecka, zwłaszcza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Rodziców dzieci posiadających specjalne potrzeby edukacyjne zachęcamy do kontaktu.

Prowadzimy edukację i terapię dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu. Pracujemy w oparciu o metody: Stosowana Analiza Zachowania oraz metody wspierające, m.in.: Metodę Dobrego Startu, Program Knillów,elementy systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej, edukację przez ruch, plany aktywności, relacyjne podejście do autyzmu. Rozwijamy umiejętności komunikacyjne za pomocą Metody Krakowskiej oraz AAC. Sposób pracy dobieramy indywidualnie do potrzeb dziecka. Zatrudniamy pedagogów specjalnych, neurologopedów i psychologów. 

Pracujemy z dziećmi z autyzmem od 2008 r. Cały czas udoskonalamy metody naszej pracy szukając najefektywniejszych form wspomagania ich rozwoju.

 

Wdrożyliśmy  innowację programową „Razem w zabawie i nauce- program wychowania przedszkolnego i metodyka pracy dla dzieci z autyzmem”. Innowacja ta powstała z myślą o dzieciach których rozwój przebiega w atypowy sposób, które podobnie jak inne dzieci, podlegają realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Realizatorami programu są nauczyciele – pedagodzy specjalni, psycholog i logopeda – podczas indywidualnych i grupowych zajęć. Organizacja pracy jako innowacja organizacyjna ”Edukacja włączająca z dobrym przewodnikiem -“ innowacyjne wsparcie procesu edukacyjno - terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” została zarejestrowana przez KO w Poznaniu pod numerem 5361.2.71.2012.

Innowacja polega na zmianie organizacyjnej pracy przedszkola. Zakłada, że dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnione:

-      indywidualne zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym

-      indywidualne zajęcia terapeutyczne lub zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, inne ze względu na indywidualne potrzeby.

-      udział dzieci w asyście pedagoga specjalnego na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego (aktywność dziecka w miarę jego indywidualnych możliwości)

-      zajęcia rewalidacyjne w parach lub w małych zespołach (dzieci niepełnosprawne ze swoimi pedagogami)

-      wyjścia na spacer, obserwacje przyrodnicze zgodnie z ramowym rozkładem dnia w integracji z grupą przedszkolną w asyście pedagoga specjalnego

-      udział w zabawach dowolnych w integracji z grupą przedszkolną w asyście pedagoga specjalnego

-      udział w zajęciach TUS (trening umiejętności społecznych)

-      udział w zajęciach sensokulinarnych (zabawy wspomagające integrację sensoryczną dzieci)

Zapisy dzieci do przedszkola.

Przyjmujemy zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Karta zgłoszenia do pobrania z zakładki O NAS - REKRUTACJA lub DOKUMENTY                                   Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do ZERÓWKI i ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - dzieci z roczników 2014, 2015, 2016                                                                            

Zapraszamy do polubienia naszej strony!

Tam znajdziecie Państwo zdjęcia i najbardziej aktualne relacje z życia naszej przedszkolnej społeczności.https://www.facebook.com/NiepublicznePrzedszkoleBajkowaKraina/

Najwyższa ocena dla naszego przedszkola !!

Z przyjemnością informujemy, że przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna w zakresie wymagań:przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci, dzieci są aktywne, przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,wykazała, że Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach, spełnia wszystkie wymagania w tym zakresie na poziomie A- czyli bardzo wysokim. PDF

Ostatnio dodana galeria