Koncepcja pracy przedszkola

"Chcemy wychować dziecko akceptujące siebie i innych, świadome swoich praw i obowiązków, odpowiedzialne za swoje czyny;

gotowe do szukania coraz to nowych rozwiązań oraz radzące sobie z trudnościami;

dziecko pełne empatii, wrażliwe i otwarte na potrzeby innych;

ciekawe świata, szanujące tradycje, innych ludzi i świat przyrody.”

U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu MEN o nadzorze pedagogicznym, koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjne podejście do procesu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Źródłem planowania są także potrzeby i możliwości dzieci oraz oczekiwania rodzicówi środowiska lokalnego.

 

Przedszkole zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera ich indywidualny potencjał rozwojowy, rozwija predyspozycje i talenty. Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia  nauki w szkole. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie, aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów.Kadra przedszkola troszczy się, aby czas spędzony w przedszkolu był dla dzieci „wspaniałą zabawą, a zabawa kształcącym doświadczeniem”. 

 

Całość podstawy programowej znajduje się w załączniku

 

Pełen tekst Koncepcji Pracy Przedszkola dostępny jest tutaj

 

Ostatnio dodana galeria